TRAJNIMET

cedX Robotike

Edon Zeqiri

ROBOTIKA PËR FËMIJË

Robotika për fëmijë përdor argëtimin për të nxjerrë aftësitë krijuese të fëmijeve tuaj. Fëmija juaj do të mësojë se si të ndërtojë një robot, pastaj kur robotët marrin formë, ata zbulojnë se si të aplikojnë konceptet e programimit kompjuterik, për të lëvizur robotin e tyre.

MË SHUMË

plusi
cedX Robotike

Edmond Laja

PROGRA
MIMI NË JAVA

Në këtë trajnim praktik, studentët fitojnë njohuri të gjërë në Java dhe veçoritë e tij të orientuara në objekte. Studentët mësojnë të përdorin gjuhën programuese Java për të analizuar, identifikuar dhe zgjidhur probleme.

MË SHUMË

plusi
cedX Robotike

Flamur Krasniqi

DIZAJN GRAFIK

Dizajni grafik është art me qëllim që të projektojë ide dhe përvoja me përmbajtje vizuale dhe tekstuale. Përfshin një plan kreativ dhe sistematik për të përfytyruar një ide me përdorimin e imazheve, simboleve dhe fjalëve.

MË SHUMË

plusi
cedX Robotike

Edon Zeqiri

ELEKTR
ONIKA

Gjatë kursit të elektronikës nxënësit do të mësojn për konceptet themelore të elektronikës dhe sistemeve të integruara. Konceptet themelore do të mësohen duke realizuar skema të ndryshme elektronike dhe programinin e microcontrollereve. Qëllimi I kursit është që nxënësi të jetë në gjendje ta realizoj një produkt elektronik.

MË SHUMË

plusi
cedX Robotike

Edmond Laja

ZHVILL
IMI NË WEB

"Zhvillmi në Web" përfshinë gjuhët programuese më të përdorura në web të cilat nevojiten për programimin e front end të çdo faqe moderne. Nga ky trajnim praktik synohet qe çdo participant të ketë aftësitë e duhura në front end që i kerkon tregu i punës.

MË SHUMË

plusi